Хэрэглээний физик /E053303/ магистрын хөтөлбөрийн урьдчилсан магадлан явагдаж байна.
delger