Математикийн тэнхим НХХүрээнд

Математикийн тэнхим нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийсэн ажил

ЭЛСЭЛТ, ХӨТӨЛБӨР СУРТАЛЧИЛГАА

Математикийн тэнхимийн хөтөлбөрүүдийг орон нутаг болон Улаанбаатар хотын ЕБС-иудын албан ёсны цахим хуудас болон фейсбүүк бүлгээр сурталчлан 2021-2021 оны хичээлийн жилд шинээр элсэгчдийн тоог нэмэгдүүлэх зорилгоор хөтөлбөр сурталчилгааны ажлуудыг зохион байгуулж ажиллаж байна. Үүнд:

  • Статистик хамтарсан хөтөлбөрийн суралцагч оюутнуудын хэрхэн амжилттай суралцаж буй туршлага БНХАУ-ын Баруун Хойд Политехникийн их дээд сургуульд амжилттай элсэн суралцсан, хэрхэн тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдсан тухай зөвлөгөө, ярилцлагыг бэлтгэж телевизийн ярилцлагад хүлээлгэн өгсөн.

 

 

Хийгдэх ажил

Хугацаа

Хариуцах эзэн

1

Хөтөлбөрийн танилцуулга бэлтгэх:

ГИБ-н танилцуулга, Статистик хамтарсан хөтөлбөрийн танилцуулгын талаарх мэдээллийг нэгтгэх

 

 

2021.05.10

 

 

 

 

2021.05.20

 

 

 

Ахлах багш Ү.Ариунаа

Багш С.Баасансүрэн

 

 

Ахлах багш Р.Чойсүрэн

Ахлах багш Ү.Ариунаа

Багш С.Баасансүрэн

Багш А.Элбэгжаргал

2

Төгсөгч болон суралцаж буй оюутан подкаст

  • ГИБэлтгэлийн төгсөгч, Германы их дээд сургуульд амжилттай элсэн суралцсан, хэрхэн тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдсан тухай зөвлөгөө, ярилцлага
  • Статистик хамтарсан хөтөлбөрийн төгсөгч, БНХАУ-ын Баруун Хойд Политехникийн их дээд сургуульд амжилттай элсэн суралцсан, хэрхэн тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдсан тухай зөвлөгөө, ярилцлага
  • Тухайн мэргэжлүүдэд одоо суралцаж буй оюутнуудын хэрхэн амжилттай суралцаж буй туршлага

3

  • Германы Инженерийн бэлтгэл болон Статистикийн хөтөлбөрийн 8 төрлийн танилцуулга бэлтгэж боловсруулах

2021.05.11

Ахлах багш Х.Отгондорж

Ахлах багш Д.Ариун-Эрдэнэ

Ахлах багш Х.Энхбаяр

Ахлах багш Ц.Цогзолмаа

4

 

 

Цуврал зөвлөмж хичээл № 1, №6

Сэдэв: Хавтгайн геометр

1-р хэсэг

2021.05.05

17:00-18:00

Профессор Д.Нямсүрэн

Багш М.Энхцэцэг

Багш Д.Анхтуяа

2-р хэсэг

2021.05.15

12:00-13:00

5

 

 

Цуврал зөвлөмж хичээл № 2, №7

Сэдэв: Аналитик геометр

1-р хэсэг

2021.05.07

17:00-18:00

Дэд профессор Д.Ганзориг

Багш Т.Цэвээнгэрэл

Багш Ж.Гэрэлмаа

2-р хэсэг

2021.05.17

12:00-13:00

6

 

 

Цуврал зөвлөмж хичээл № 3, №8

Сэдэв: Тоо тоолол

 

1-р хэсэг

2021.05.09

10:00-11:00

Дэд профессор Б.Сэр-Од

Ахлах багш Я.Лутбат

Багш В.Чимэдлодой

Багш Т.Цагаанаа

2-р хэсэг

2021.05.18

15:00-16:00

7

 

 

Цуврал зөвлөмж хичээл № 4, №9

Сэдэв: Магадлал статистик

1-р хэсэг

2021.05.11

11:00-12:00

Дэд профессор Ц.Жаргалсайхан

Багш А.Эрдэнэсоёл

Багш Л.Бурмаа

 

2-р хэсэг

2021.05.22

12:00-13:00

8

Цуврал зөвлөмж хичээл № 5

Сэдэв: Интеграл, уламжлал

2021.05.14

17:00-18:00

Профессор Д.Цэдэнбаяр

Багш А.Элбэгжаргал

9

Цуврал зөвлөмж хичээл № 10

Сэдэв: Хавтгайн геометр

2021.05.23

Профессор Д.Нямсүрэн

Багш М.Энхцэцэг

Багш Д.Анхтуяа