Хүний нөөц, менежментийн алба

ХҮНИЙ НӨӨЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН АЛБА

ОЗ-ийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг явуулах, үр дүнг тооцох, хувь хүний нөөцийн хуваарилалт судалгааг хийж үр ашгийг дээшлүүлэх, байгууллагын цөм бүхий үйл ажиллагааг гүйцэтгэж Оюутны Зөвлөлийн үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулна.

Хүний нөөц менежментийн албаны гишүүд

 

     Хүний нөөц менежментийн албаны гишүүд:

  • ХНМАлбаны менежер - Э.Бямбасүрэн / ҮЭИ-III/
  • ХНМА  гишүүн - Э.Туяа /ҮЭИ-II/
  • ХНМА  гишүүн - Б.Ариунзаяа / ХБ-I /                 
  • ХНМА  гишүүни - Г. Лхагважаргал /ҮЭИ-I/    
  • ХНМА  гишүүн  - Зандаргийраа / ХБ -I/