ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БУЙ АРГА ХЭМЖЭЭ
СУРГУУЛИЙН ХЭМЖЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БУЙ АРГА ХЭМЖЭЭ

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ШИНЖЛЭХ УХААНЫ СУРГУУЛЬ

ОНЦЛОХ МЭДЭЭ
СУРГУУЛИЙН ХЭМЖЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БУЙ МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

ВИДЕО ТАНИЛЦУУЛГА

Хэрэглээний Шинжлэх Ухааны Сургуулийн Бакалаврын хөтөлбөрийн мэргэжил