Судалгааны ажлыг хийх арга зүй ба зөөлөн чадвараа хөгжүүлэх сэдэвт сургалтанд хамрагдахыг урьж байна.
dariim