Элсэлт

Сургалтын хөтөлбөрүүд

 

Хөтөлбөрийн нэр

Суралцах жил

Цуглуулах кредит

Суурь хичээл /Аль нэгийг заавал өгсөн байх/

Дагалдах хичээл /Аль нэгийг заавал өгсөн байх/

Нэр

Босго оноо

Нэр

Босго оноо

1

Статистик

4

127

Математик, физик

480

Нийгэм судлал, Англи хэл

440

2

Статистик (Герман хэлний сургалттай)

4

127

Математик, физик

480

Нийгэм судлал, Англи хэл

440

3

Статистик 2+2 /БНХАУ, Баруун хойд Политехникийн их сургууль/

4

127

Математик, физик

480

Нийгэм судлал, Англи хэл

440

4

Хэрэглээний физик

4

129

Математик, физик

480

Нийгэм судлал, Англи хэл

440

5

Хүрээлэн буй орчны инженерчлэл

4

127

Хими, математик

480

Физик, Англи хэл

440

6

Хүрээлэн буй орчны инженерчлэл 2+2 /БНХАУ, Нанжин Технологийн их сургууль/

4

127

Хими, математик

480

Физик, Англи хэл

440

7

Нано шинжлэх ухаан, инженерчлэл

4

130

Хими, математик

480

Физик, Англи хэл

440

8

Химийн инженерчлэл

4

130

Хими, математик

480

Физик, Англи хэл

440

9

Химийн инженерчлэл 2+2 /БНХАУ, ӨМӨЗО-ны аж үйлдвэрийн их сургууль/

4

130

Хими, математик

480

Физик, Англи хэл

440

10

Химийн боловсруулалтын технологи

4

130

Хими, математик

480

Физик, Англи хэл

440

11

Нүүрсний боловсруулалтын технологи

4

130

Хими, математик

480

Физик, Англи хэл

440

12

Газрын тосны боловсруулалтын технологи

4

130

Хими, математик

480

Физик, Англи хэл

440

13

Материал судлал, инженерчлэл

4

131

Математик, Физик

480

Хими, Англи хэл

440

 

 

Холбоотой цэсүүд