Дэлхийн болон монголын багш нарын баярыг тохиолдуулан шагнагдсан багш, ажилтан нартаа баяр хүргэе.
delger

БШУЯамны  “Боловсролын ажилтан”-аар шагнуулахаар

         Д.Ариун-Эрдэнэ     МТ-ийн багш 

         Ч.Даваасүрэн         ФТ-ийн багш

ХНХЯамны “Хөдөлмөрийн тэргүүний ажилтан”-аар шагнуулахаар

         Ц.Батцэрэн            ХШУС-ийн үйлчлэгч

БШУЯамны  “Жуух бичиг”-ээр  шагнуулахаар   

          Ю.Ганчимэг            ХИС-ын эрхлэгч

          Т.Энхтуяа               ФТ-ийн ахлах багш

          Ц.Цогзолмаа          МТ-ийн ахлах багш

          Т.Цэвээнгэрэл        МТ-ийн багш

          Ж.Төвшинтулга      МТ-ийн багш

          Х.Уугантуяа            МТ-ийн багш  

          О.Эрдэнэтуяа         ФТ-ийн багш

ХНХЯамны “Хүндэт жуух бичиг”-ээр  шагнуулахаар

          Б.Алтмаа          ХШУС-ийн үйлчлэгч