Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийг хөгжүүлэх хөгжлийн хөтөлбөрийг танилцуулна
delger

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн захирал доктор, профессор Т.Намнан "Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийг хөгжүүлэх хөгжлийн хөтөлбөр"-ийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 1000 цагт ШУТИС-ийн төв байрны 3 давхар дахь Урлаг зааланд хамт олны төлөөлөлд танилцуулна.  Уулзалтын шууд дамжуулалтыг дараах Microsoft Teams линкээр орж үзэх боломжтой.

Холбоос: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzQzOTY1OTktYTQzOS00YjQzLWJhNzctZjA0Y2QxMTAwNTQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227aef9087-c590-4578-8f84-622d561e3abb%22%2c%22Oid%22%3a%223a04aa16-7fe5-4b5c-ac3f-e18a89ac93ab%22%7d

                                                                             Захирлын ажлын алба