Төгсөгчдийн холбооны цуврал лекц зохион байгуулна.
dariim